Hoi Viet My - Vietnamese American Council
Tin TÑc Cµng аng San Jose và Tiªt Møc c¥n Biªt
   
Bän Tin Sinh HoÕt Hàng Tháng
Tìm Ð߶ng và иa Chï
Y Tª:
B®nh Lao T.B

C¤p ChÑng Chï V® Sinh cho Ti®m Ån

Th¯ng Kê 2000
Census 2000

Ðßþc Tài Trþ b·i Funding Provided by the California Complete Count Committee

T±ng th¯ng Bill Clinton tÕi ÐÕi H÷c Hà Nµi

June 7, 2001: Ông John Dß½ng Vi®t Qu¯c là giám ð¯c ði«u hành m¾i cüa C½ quan trñc thuµc Tòa BÕch c. C½ quan "Ngh¸ Trình cüa Toà BÕch c cho Ng߶i MÛ g¯c Á Châu và cß dân thuµc các Ðäo Thái Bình Dß½ng", Bµ Trß·ng Tommy G. Thompson phø trách v« Y Tª và các D¸ch Vø Dân sñ loan báo hôm nay.

Ðßþc thành l§p do S¡c l®nh cüa T±ng th¯ng vào tháng Sáu nåm 1999, c½ quan này chú tr÷ng nhæng ði«u quan tâm cüa ng߶i MÛ g¯c Á Châu và cüa cß dân các ðäo Thái Bình Dß½ng trong nhi«u lãnh vñc, bao g°m y tª, giáo døc, lao ðµng, ti¬u thß½ng, chß½ng trình gia cß và phát tri¬n kinh tª.

"Tôi trông mong làm vi®c v¾i Tòa BÕch c, Bµ trß·ng Thompson và ban tham mßu cüa ông s¨ phát ðµng mµt chß½ng trình ngh¸ sñ theo ðó s¨ mang lÕi cho nhæng ng߶i MÛ g¯c Á Châu và cß dân thuµc các ðäo Thái Bình Dß½ng mµt tiªng nói mÕnh m¨ h½n trong chính phü," ông Dß½ng nói. "Tôi l¤y làm hân hoan có ðßþc c½ hµi này ð¬ phøc vø cµng ð°ng tôi và ð¤t nß¾c tôi."

Trß¾c khi làm vi®c v¾i chính quy«n Bush, ông Dß½ng ðã t×ng là phó chü t¸ch cüa Bridgecreek Development, mµt công ty phát tri¬n b¤t ðµng sän ð£t c½ s· tÕi Qu§n Cam, California. Trß¾c ðây ông t×ng phøc vø v¾i tß cách là phó giám ð¯c cüa Vån phòng Giao tª Cµng ð°ng cüa Th¯ng ð¯c Wilson.

Ông Dß½ng cûng dã t×ng là mµt thành viên trong hµi ð°ng quän tr¸ cüa QuÛ Trþ c¤p Cao ðÆng thuµc Contra County, Hµi ð°ng Phát tri¬n Nhân lñc thuµc HÕt Contra Costa, Liên Minh MÛ Vi®t, và Hµi Vi®t MÛ (Vietnamese American Council). Ông t¯t nghi®p ÐÕi h÷c California, Davis. Mu¯n biªt thêm tin tÑc v« t± chÑc này, hãy vào thåm trang Web: http://www.aapi.gov.

March 16, 2001: Bài ð¥u do Bác Sî Lê Qu¯c Khánh, bài này nói v« kinh nghi®m thñc t§p. Chúng tôi mong s¨ ðem lÕi ði«u lþi ích cho qúy v¸. Bài ð¥u ðßþc ðång trên báo Ng߶i Vi®t và không còn giæ trên mÕng lß¾i nên chúng tôi ðã ðánh lÕi nguyên vån, h¥u ð¬ quý v¸ có th¬ xem thêm ð¬ b± túc cho vi®c nghiên cÑu. ÐÕt Ma D¸ch Chân Kinh ( T§p 1).

March 5, 2001: D¸ch Chân Kinh: We are regretted that this article is unavailable in English. Nhân ð÷c ðßþc bài v« D¸ch Chân Kinh cüa ÐÕt Ma Sß T±, chúng tôi xin ðång lÕi, qua trang cüa báo Ng߶i Vi®t. Theo bài này, ðã giúp nhi«u ng߶i khöi b®nh nan y và khöe mÕnh sau vài tháng t§p luy®n. ÐÕt Ma D¸ch Chân Kinh. ( T§p 2).

Nov. 30, 2000: Di­n vån cüa t±ng th¯ng Bill Clinton tÕi ÐÕi H÷c Hà Nµi.
Ngày 17 tháng 11 nåm 2000 ðßþc d¸ch sang tiªng Vi®t cüa Hµi Vi®t MÛ. Nguyên Vån tiªng MÛ ðßþc tiªp theo bän tiªng Vi®t. Xin b¤m vào ðây.

May 4,2000: Næ sinh viên Vi®t Nam §u thü khoa tÕi Õi h÷c USF SAN FRANCISCO - Mµt thiªu næ tÜ nÕn Vi®t Nam ã §u thü khoa tÕi Õi h÷c University of San Francisco (USF) niên khoá nåm 2000. Cô Victoria (Vicky) Nguy­n sinh viên 21 tu±i, sinh tÕi Sài Gòn i tÜ nÕn khi tu±i chï có 8 tháng. Chi tiªt Báo Ngßòi Vi®t.

Mar. 16,2000: Texas: ºng cØ viên dân bi¬u Vû Công Th¡ng Phiªu Trong cuµc b¥u cØ kÏ s½ bµ. HOUSTON, Texas -- Trong khi cuµc ðua t±ng th¯ng không gây hào hÑng trong ngày b¥u cØ s½ bµ tÕi Texas, nhßng cuµc ðua khác ðã gây sôi n±i h½n r¤t nhi«u. Mµt trong nhæng cuµc ðua sôi n±i này là cuµc v§n ðµng tranh cØ cüa dân bi¬u liên bang khu 29, là khu có ðông Vi®t Nam tÕi Houston.

Ông Vû Công ðã nh§n t±ng cµng 3,958 phiªu, cao h½n 3,683 phiªu cuä ông Allen Goforth. Hi®n nay Dân Bi¬u Liên Bang ð½n v¸ 29 này là ông Gene Green thuµc ðäng Dân Chü, ðßþc b¥u vào HÕ Vi®n t× 1992. Ông Vû Công ðã là dân bi¬u Vi®t Nam Cµng Hòa tÕi Long Khánh trß¾c nåm 1975. Chi tiªt Báo Ngßòi Vi®t.

Mar. 3, 2000: Chung quanh mµt chæ do Ñng cØ viên John McCain dùng.
C± Nhuª (Ng߶i Vi®t)

"Gi£c lái" Giôn M£c Kên
L¯i dùng chæ cüa con nhà lính John McCain nhß trái bom n±. Báo Mercury News xu¤t bän tÕi San Jose, nói có nhi«u ng߶i Vi®t ð¸nh cß và cûng là t¶ báo có ¤n bän chæ Vi®t (mang tên Vi®t Mercury) nhanh chóng xin Ñng cØ viên McCain xác nh§n. Ông này trä l¶i: 'Ðúng v§y, tôi g÷i tên ch¤p pháp t×ng tra t¤n tôi và ð°ng ðµi cüa tôi là 'gook'. O.K., nhà báo cÑ vi®c loan tin tôi ðã chØi nhß v§y'....

John McCain cho hay ông ðßþc cµng ð°ng ng߶i Nam Vi®t Nam üng hµ. H÷ üng hµ ông hªt lòng và ông hãnh di®n. Ông ÐÕt Nguy­n, giám ð¯c ði«u hành Hµi ð°ng Ng߶i MÛ g¯c Vi®t (Vietnamese American Council) tÕi San Jose cho biªt: ng߶i Vi®t üng hµ John McCain vì ông này mÕnh m¨ ch¯ng lÕi nhæng vi phÕm nhân quy«n cüa nhà nß¾c hi®n hành tÕi Vi®t Nam.

Tuy nhiên không ít ng߶i Á châu nói chung và ng߶i Vi®t · MÛ nói riêng tö ra dè d£t trß¾c l¯i dùng chæ s¯ng sßþng cüa chu¦n Ñng cØ viên t±ng th¯ng John McCain. Ông giám ð¯c ði«u hành Hµi ð°ng Ng߶i MÛ g¯c Vi®t tÕi San Jose nói thêm: "Ng߶i Vi®t th¤y ngßþng khi nghe McCain chØi tên ch¤p pháp". M¯i nguy, ông ÐÕt và nhi«u ng߶i Vi®t · Hoa kÏ e ngÕi là: mµt khi John McCain cho chæ 'gook' ðµi m° s¯ng lÕi, thiên hÕ s¨ dùng chæ ¤y mà rüa xä toàn th¬ ng߶i Vi®t.

Ngay ðªn t± chÑc cñu chiªn binh và cñu tù binh MÛ cûng chia së ái ngÕi k¬ trên. Michael Salome, tòng sñ tÕi bµ cñu chiªn binh California cho r¢ng t¯t h½n ngh¸ sÛ McCain dùng chæ 'my captor' ð¬ chï nhæng ng߶i giam giæ và hành hÕ ông ta. Chi Tiªt Báo Ng߶i Vi®t.

Mar. 2, 2000: Thßþng Ngh¸ Sî John McCain g£p r¡c r¯i v¾i mµt chæ mÕ lÜ chüng tµc. Westminster - Theo bän tin AP ðánh ði sáng hôm qua, thì l¶i nhøc mÕ chüng tµc nh¡m vào ng߶i Á châu da vàng cüa thßþng ngh¸ sî John McCain, hi®n là Ñng cü viên TT, ðang g£p nhi«u phän Ñng ch¯ng ð¯i nhßng v¾i tinh th¥n thông cäm tha thÑ.

Яi v¾i ông Bruce Hoàng thì ông hi¬u ðßþc n²i tÑc gi§n cüa ông McCain ð¯i v¾i nhæng cai ngøc B¡c vi®t ðã ð¯i xØ ông tàn bÕo lúc ông b¸ b¡t làm tù binh. Chiªn tranh là nhß thª! Nhßng, cûng gi¯ng nhß nhi«u ng߶i Vi®t tÕi thü ðô tinh th¥n Little Saigon cüa ng߶i tÜ nÕn Vi®t Nam tÕi Orange County thì ông Bruce Hoàng không th¬ hi¬u n²i khi ông McCain dùng chû "gook" ð¬ mô tä b÷n cai ngøc cüa ông.....

Ông Nguy­n ÐÕt, giám ð¯c ch¤p hành cüa hµi Ng߶i MÛ G¯c Vi®t tÕi San Jose, cho hay, ông McCain vçn còn ðßþc nhi«u ng߶i MÛ g¯c Vi®t üng hµ m£c dù ông nói chæ ðó. Яi v¾i gi¾i ng߶i Vi®t l¾n tu±i ðã t×ng có kinh nghi®m v¾i chª ðµ Cµng sän thì h÷ chÆng nhæng tha thÑ mà còn công nh§n ông McCain g÷i b÷n cán bµ CS nhß thª là ðúng. Nhßng, ð¯i v¾i gi¾i trë VN thì khó cho ông McCain h½n. Chi Tiªt Báo Ng߶i Vi®t.

Feb. 24, 2000: Khi ông John McCain nói tiªng lóng. Ngô Dân Døng (Ng߶i Vi®t)
Khi nghe tin Ngh¸ sî John McCain, Ñng viên mu¯n tranh cØ T±ng Th¯ng Hoa KÏ ngö l¶i xin l²i m÷i ng߶i Vi®t Nam vì ông ðã dùng chæ "gook" trong câu chuy®n k¬ nhæng ngày ông · tù, nhi«u ng߶i Vi®t Nam không hi¬u tÕi sao ông phäi xin l²i. Lý do giän d¸, vì ng߶i Vi®t không bao gi¶ nghe tiªng ðó, không hi¬u rõ chæ ¤y có nghiã mi®t th¸ nhß thª nào. Nªu ðó là mµt tiªng chØi rüa thông th߶ng, ng߶i ta có th¬ nghî r¢ng vi®c ông John McCain dùng chï ð¬ chï nhæng ng߶i cai ngøc ðã hành hÕ ông · Höa Lò Hà Nµi cûng là chuy®n d­ hi¬u. TÕi sao ông ta phäi xin l²i "t¤t cä ng߶i Vi®t Nam," nh¤t là nhæng ng߶i Vi®t · MÛ.
Chi tiªt Báo Ng߶i Vi®t.

Tr· v« Trang Nhà Chü Tiªng MÛ